Undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd

Københavns Kommune gennemførte i foråret 2022 og igen i efteråret 2023 en undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på Københavns Kommunes arbejdspladser.

Københavns Kommune har gennemført to næsten identiske undersøgelser, med det formål at afdække omfanget af sexistisk kultur og adfærd på Københavns Kommunes arbejdspladser.

Den seneste undersøgelse blev gennemført i perioden 12. september til 3. oktober 2023. 

Om undersøgelsen

Vis alle

Formål med undersøgelsen

Formålet med undersøgelsen er at kortlægge omfanget af sexisme og seksuel chikane på Københavns Kommunes arbejdspladser samt at iværksætte handlinger, der nu og i fremtiden kommer hændelser til livs. I det opfølgende arbejde vil fokus være på at forbedre arbejdspladsens kultur gennem både central og lokal dialog.

Undersøgelsen omfatter alle ansatte også ansatte med en løsere tilknytning til Københavns Kommune som for eksempel vikaransatte.

Før, under og efter

Før

Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) 
Vigtige ting at gøre og kommunikere i fase 1

Før undersøgelsen kan I bidrage til en god proces ved at kommunikere om processen og de praktiske forhold omkring undersøgelsen fx:

 • Formålet med undersøgelsen
 • Tidsplanen, fx hvornår undersøgelsen kommer og skal være besvaret, og hvornår rapporterne er klar
 • Hvornår undersøgelsen vil blive behandlet i organisationen, og hvordan medarbejderne får kendskab til resultatet
 • Opfordring til at deltage i undersøgelsen 
 • Gennemgå spørgeskemaet, og drøfte evt. tvivlsspørgsmål
 • Hvem man kan få hjælp hos, hvis man har spørgsmål, når spørgeskemaet skal udfyldes
 • Forhold omkring anonymitet.

Under

Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2)
Vigtige ting at gøre og kommunikere i fase 2

 • Skabe rammerne for, at medarbejderne kan deltage i undersøgelsen
 • Sikre, at medarbejderne kan få afklaret eventuelle spørgsmål om undersøgelsen
 • Skabe tillid til anonymiteten
 • Løbende opfordring til at deltage i undersøgelsen
 • Give mulighed for at spørgeskemaet kan besvares i arbejdstiden.

Efter

Opfølgning (fase 3)
Vigtige ting at gøre og kommunikere i fase 3

 • At vurdere og prioritere resultaterne
 • At præsentere resultaterne af undersøgelsen og gennemføre en fælles opfølgning på (udvalgte) resultater med medarbejderne, også af hvad I som ledelse ser som vigtige resultater – både positivt og negativt
 • Hvornår I gennemfører en fælles drøftelse og prioritering af resultaterne
 • Aftaler og ansvarsfordeling på baggrund af den fælles dialog
 • At udarbejde en plan for opfølgning samt sikre forankring og evaluering.

 

Værktøjer til forebyggelse og håndtering af undersøgelsesresultater

På Arbejdsmiljø Københavns hjemmeside kan I finde relevant viden om sexisme og seksuel chikane. Endvidere kan I hente redskaber til jeres forebyggende arbejde på arbejdspladsen samt til, hvordan I kan håndtere vanskelige undersøgelsesresultater. Se mere her: 

Krænkende adfærd, mobning og seksuel chikane (kk.dk)

 

Spørgeramme

Spørgerammen for undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd består af 11 spørgsmål med tilhørende under-spørgsmål.

Her kan spørgerammen læses i sin helhed:

 

Starttekst

Du inviteres hermed til at deltage i en undersøgelse, som skal være med til at afdække omfanget af sexistisk kultur og adfærd på Københavns Kommunes arbejdspladser. Undersøgelsen har fokus på seksuel chikane og uønsket seksuel opmærksomhed på din nuværende arbejdsplads.

Seksuel chikane eller krænkende handlinger af seksuel karakter er al form for uønsket seksuel opmærksomhed fx: Uønskede berøringer, uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem, sjofle vittigheder og kommentarer, uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner, visning af pornografisk materiale. Det har ingen betydning, om adfærden er udtryk for ubetænksomhed fra krænkerens side. Det er din oplevelse af at blive krænket, der er central.

Spørgeskemaet indeholder følgende 11 spørgsmål: 

 

Spørgsmål

Hvor mange gange har du på din nuværende arbejdsplads, i løbet af de seneste 12 måneder været udsat for: 

 

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil?  

2. Uønskede seksuelle kommentarer om dig eller andre, i en større gruppe/forsamling? 

a) ja jeg har selv været udsat for uønskede seksuelle kommentarer i en større gruppe eller forsamling

b) jeg har oplevet at andre har været udsat for uønskede seksuelle kommentarer i en større gruppe eller forsamling.

3. Uønskede e-mails eller beskeder på sociale medier med seksuelt indhold?  

4. Uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner, f.eks. klap, kys eller omfavnelse? 

5. At nogen har vist dig uønskede pornografiske billeder eller andre materialer med seksuelt indhold? 

6. At nogen har fortalt historier med seksuelt indhold, som var uønskede eller ubehagelige for dig?  

7. At nogen har talt nedsættende om køn eller seksuel orientering på en måde, som var uønsket eller ubehageligt for dig?  

8. At nogen har nedgjort dig på grund af dit køn eller din seksuelle orientering?  

9. At nogen har bedt om seksuelle tjenester til gengæld for, at du fik en belønning (f.eks. lønforhøjelse eller forfremmelse)?  

 

Der kan vælges én svarmulighed til hver af spørgsmålene 1-9; Aldrig, én gang, 2-5 gange, mere end 5 gange. 

 

På de spørgsmål hvor der svares ”én gang, 2-5 gange, mere end 5 gange”, vil der yderligere blive spurgt til følgende fire forhold:  

 

A) Fra hvem? 

_Kolleger 

_En leder 

_Underordnede 

_Borgere/Brugere/Pårørende  

_Eksterne samarbejdspartnere/politikere 

_Ønsker ikke at uddybe 

 

B) Har du fortalt en leder, en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladsen om problemet? Ja/nej 

 

C) Er der gjort en indsats for, at der tages hånd om det på arbejdspladsen? Ja/nej  

 

D) Finder det stadig sted? Ja/nej 

 

10. Har du inden for de seneste 12 måneder selv opført dig på en måde, hvor du efterfølgende har tænkt, at det kunne blive opfattet som uønsket seksuel opmærksomhed hos modparten? 

_Ja, og det blev påtalt 

_Ja, jeg kan godt komme i tanke om én episode, der kan opfattes sådan 

_Ja, jeg kan godt komme i tanke om flere episoder, der kan opfattes sådan 

_Nej 

_Ved ikke 

 

11. Ved du, hvem du kan henvende dig til på din arbejdsplads, hvis du udsættes for eller overværer uønsket seksuel opmærksomhed eller seksuelt krænkende handlinger? Ja/nej.  

 

Sluttekst

Tak for din besvarelse.

Oplever du seksuel chikane eller sexisme på arbejdet? Eller er du vidne til det? Så kan du få hjælp.

Hvis du har oplevet eller været vidne til seksuel chikane eller andre former for krænkende adfærd i forbindelse med dit arbejde, skal du kontakte din nærmeste leder, en anden leder i organisationen, en arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant for at få hjælp.  

Ønsker du at være anonym, kan du søge hjælp i Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme https://amk.kk.dk/chikane

Enhedens rådgivere kan guide og rådgive dig om, hvilken hjælp og støtte du kan få. Enheden hjælper både i enkeltsager og i situationer omkring generel kultur på arbejdspladsen. Enheden er forankret i Arbejdsmiljø København. 

Det er ikke dit ansvar, hvis du bliver udsat for seksuel chikane på arbejdspladsen, og det er vigtigt at tale med nogen om det.  

Du kan læse mere om kommunens politik ift. krænkende adfærd på medarbejder.kk.dk

Spørgerammen er godkendt af det Centrale Samarbejdsorgan (CSO) den 2. marts 2023. 

Hvis du bliver udsat for seksuel chikane eller sexisme

Hvis du bliver udsat for seksuel chikane eller sexisme

Oplever du seksuel chikane, sexisme eller anden krænkende adfærd på din arbejdsplads, så kan du kontakte din nærmeste leder, en anden leder i organisationen, eller evt. en arbejdsmiljørepræsentant, en tillidsrepræsentant eller MED-organisationen for at få hjælp til at håndtere problemet.

Læs mere om Københavns Kommunes politik og retningslinjer vedr. krænkende adfærd på medarbejder.kk.dk.

Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme på arbejdspladsen

Har du oplevet eller været vidne til seksuel chikane eller sexisme på arbejdspladsen, kan du kontakte Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme. Enheden kan guide og rådgive dig om, hvilken hjælp og støtte du kan få. Enheden hjælper primært i enkeltsager, men kan også rådgive ift. situationer omkring generel kultur på arbejdspladsen.

Du kan henvende dig anonymt

Enheden værner om anonymiteten i din henvendelse. Du kan henvende dig anonymt til enheden, både telefonisk og skriftligt.

Kontakt enheden

Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme er forankret i Arbejdsmiljø København.

Læs mere og kontakt enheden via www.amk.kk.dk/chikane

Hotlines hos Arbejdsmiljø København

Hos Arbejdsmiljø København kan du kontakte en af de to hotlines Tidlig Indsats / SYFO eller Arbejdsmiljølinjen. Læs mere på linket i højre side.

Arbejdsmiljø Københavns hotlines har åbent dagligt fra 9-13.

Ring på 33 66 57 66 og tryk dig videre til enten:

Tidlig Indsats / SYFO / tast 1

Når du som leder eller medarbejder har brug for rådgivning eller sparring til situationer vedrørende fravær, fastholdelse, stress, eller andre former for dårlig trivsel på arbejdspladsen. 

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Når du har brug for et hurtigt svar på et spørgsmål om arbejdsmiljø.

Begge hotlines er for alle medarbejdere i Københavns Kommune – både medarbejdere og ledere samt arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter. Begge hotlines betjenes af faguddannet personale.

Whistleblowerordningen

Desuden kan du henvende dig til Whistleblowerordningen i Københavns Kommune, hvis du ønsker fuld anonymitet og beskyttelse efter reglerne i lov om beskyttelse af whistleblowere.

Fortrolighed og behandling af data

Vi behandler din besvarelse fortroligt

Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med konsulentvirksomheden Rambøll. Rambøll og Københavns Kommune har udarbejdet en databehandleraftale, der giver Rambøll ret til at behandle din besvarelse og dine personoplysninger i forbindelse med undersøgelsen. Rambøll behandler disse oplysninger fortroligt.

Din besvarelse vil indgå i en samlet rapport med alle svar for din enhed. Der bliver kun udarbejdet en rapport, hvis der er minimum 25 besvarelser i enheden. Din besvarelse kan således ikke identificeres i rapporterne.

Dine personoplysninger, som fx navn, ansættelsessted og faggruppe, vil kun blive anvendt i rapporter som statistisk data. Under udarbejdelse af rapporterne vil Rambøll opbevare disse oplysninger, som efterfølgende vil blive slettet, når undersøgelsen er gennemført. Dine personoplysninger sammen med din besvarelse vil på intet tidspunkt blive tilgængelige for Københavns Kommune. På alle tidspunkter efter indgivet besvarelse har du ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger og din besvarelse hos databehandleren Rambøll.

Ifølge Databeskyttelsesforordningen skal du informeres om en række detaljer i håndtering af dine personoplysninger og dine rettigheder i forbindelse med undersøgelsen. Du informeres hermed om, at dine personoplysninger kun indhentes fra Københavns Kommunes egne systemer til anvendelse af databehandleren Rambøll i forbindelse med undersøgelsen. Københavns Kommunes og Rambølls behandling af personoplysninger er lovhjemlet i Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra C (Arbejdsmiljøloven) og Databeskyttelseslovens § 12 ("Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne" indgået mellem Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet) samt i Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. Databehandleren Rambøll har i forbindelse med undersøgelsen adgang til at se enkeltbesvarelser. Det har de bl.a. for at kunne sende påmindelser til potentielle deltagere samt for at kunne besvare datarelaterede henvendelser fra deltagere i undersøgelsen. Efter undersøgelsen får betroede medarbejdere hos Københavns Kommune adgang til enkeltbesvarelser, men kun i anonymiseret form. Det gør de alene med henblik på den videre databehandling. Desuden vil Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) få adgang til at bruge den anonymiserede data i forskningsmæssig sammenhæng. Oplysninger, som kan identificere dig, fx dit navn, ansættelsessted og faggruppe, bliver ikke tilgængelige for personer i hverken Københavns Kommune eller NFA.

Hvis du har datarelaterede spørgsmål, fx om sletning af data eller behandling af dine data, kan du kontakte Rambøll på e-mail: surveysupport@ramboll.com eller på tlf.: 6915 8076. Hvis du har spørgsmål til undersøgelsens indhold og opfølgning, kan du kontakte Charlotte Kjær, Økonomiforvaltningen, på e-mail: ak4a@kk.dk eller tlf.: 40322299.

 

Resultater fra undersøgelserne