Mangfoldighed, ligestilling og inklusion

Københavns Kommune arbejder aktivt med mangfoldighed, ligestilling og inklusion blandt kommunens medarbejdere.

Københavns Kommune værdsætter medarbejdernes forskelligheder og sætter pris på de perspektiver, de hver især kan bidrage med på baggrund af deres køn, alder, religion, etniske oprindelse, seksuelle orientering, uddannelse, handicap, personlighed og livsopfattelse.

Københavns Kommune arbejder for, at alle ansatte føler sig inkluderede og synlige i fællesskabet. Den enkelte medarbejder skal anerkendes for sine særlige evner og kompetencer. Indsatsen bidrager til den enkelte medarbejders arbejdsglæde, styrker opgaveløsningen og giver bedre service over for borgerne.

Københavns Kommunes samlede indsats for at afskaffe barrierer og fremme ligestilling har afsæt i en bred mangfoldighedstilgang. I den forbindelse har Københavns Kommune en særlig indsats inden for kønsmæssig ligestilling.

Kønsligestilling i Københavns Kommune

Københavns Kommune har i flere år haft særlige indsatser målrettet kønsligestilling. Senest har Københavns Kommune etableret en ligestillingsenhed, der koordinerer tværgående kønsligestillingsindsatser samt kvalificerer og foreslår nye initiativer.

Målsætninger for kønsligestilling

Københavns Kommune har siden 2013 haft måltal på kønsligestillingsområdet. Det drejer sig om måltal for kønsbalanceret ledelse, for andelen af fædre, ansat i Københavns Kommune, som tager forældreorlov samt for fædres andel af barn syg.

Kontakt

Ligestillingsenheden