Københavns Kommunes logo

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du få information om de mest stillede spørgsmål i henhold til undersøgelsen.

Klik på de nedenstående spørgsmål for at se svaret:

Ofte stillede spørgsmål

1. Hvad er formålet med undersøgelsen af sexistisk kultur og adfærd?

Formålet med undersøgelsen er at afdække omfanget af sexisme og seksuel chikane på Københavns Kommunes arbejdspladser. Undersøgelsen omfatter alle ansatte også ansatte med en løsere tilknytning til Københavns Kommune for eksempel vikaransatte. I det opfølgende arbejde vil der være fokus på arbejdspladsens kultur. 

2. Hvad skal undersøgelsen bruges til?

Den viden, arbejdspladsen og Københavns Kommune får gennem undersøgelsen, skal bruges til at drøfte og forbedre medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. En sexistisk kultur og seksuel chikane er noget, alle på arbejdspladsen skal tage seriøst. Det kan nemlig have store negative konsekvenser både for den enkelte og for hele arbejdspladsen. 

Undersøgelsens resultater giver os dels et billede af, hvor udbredt sexistisk kultur og adfærd er på kommunens arbejdspladser. Dels får vi et bedre grundlag for at identificere, håndtere og forebygge sexistisk kultur og seksuel chikane på kommunens arbejdspladser.  

Man vil ikke via undersøgelsens resultater kunne udpege og håndtere konkrete tilfælde af seksuel chikane eller andre former for krænkende adfærd, da undersøgelsen er anonym.  

Hvis du oplever sexisme eller seksuel chikane på din arbejdsplads, er det derfor vigtigt, at du henvender dig til din leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant og får støtte og hjælp til at håndtere dine oplevelser.   

Ønsker du at være anonym, kan du søge rådgivning, støtte og guidning i Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme. Enheden er forankret i Arbejdsmiljø København. 

Desuden kan du henvende dig til Whistleblowerordningen i Københavns Kommune, hvis du ønsker fuld anonymitet og beskyttelse efter reglerne i lov om beskyttelse af whistleblowere.

3. Hvordan gennemføres undersøgelsen?

Undersøgelsen af sexistisk kultur og adfærd foregår fra den 9. marts til den 30. marts 2022 og gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse. Firmaet Rambøll står for den praktiske gennemførelse af undersøgelsen.  

Alle medarbejdere og ledere, som mindst én gang siden 9.december 2021 har fået en lønudbetaling, modtager et spørgeskema. Hvis man arbejder ved en PC eller tablet, får man skemaet via e-mail.  

Hvis man ikke arbejder ved en PC eller tablet, får man et brev i e-Boks med en login-kode, som gør det muligt at besvare skemaet elektronisk. Hvor dette ikke er muligt, kan der være andre lokale løsninger fx via arbejdstelefon eller et log-in brev.  

4. Hvem kan deltage i undersøgelsen?

Der vil blive udsendt omkring 47.000 spørgeskemaer.   

Undersøgelsen af sexistisk kultur og adfærd omfatter alle medarbejdere og ledere, som mindst en gang siden 9. december 2021 har fået en lønudbetaling. Også medarbejdere, der normalt ikke deltager i Københavns Kommunes tværgående trivselsundersøgelse, fx elever, timelønnede medarbejdere og tilkaldevikarer, vil blive inviteret til undersøgelsen.

5. Hvad gør jeg, hvis jeg er tilknyttet flere arbejdspladser?

Hvis du er tilknyttet flere arbejdspladser, vil du modtage et spørgeskema for hver arbejdsplads du er tilknyttet. Det fremgår tydeligt af din invitation, hvilken arbejdsplads spørgeskemaet drejer sig om. Du vælger selv om du vil besvare flere spørgeskemaer. Hvis du har oplevelser med seksuel chikane eller sexisme på flere af de arbejdspladser du er tilknyttet, opfordres du til at besvare et spørgeskema for hver af arbejdspladserne. 

6. Hvorfor er det vigtigt, at jeg svarer på spørgeskemaet?

Det er din og dine kollegaers trivsel og arbejdsmiljø, det handler om. Seksuel chikane og sexisme er noget, alle på arbejdspladsen skal tage seriøst. Det kan nemlig have alvorlige konsekvenser både for den enkelte og for hele arbejdspladsen. 

Jo flere der deltager, jo mere præcist bliver billedet af, om der er problemer med sexistisk kultur og seksuel chikane på arbejdspladsen. Og det skaber et bedre grundlag for at ændre på kulturen og få stoppet eventuel seksuel chikane. Derfor er det både vigtigt, at du deltager i undersøgelsen – både hvis du har eller ikke har oplevelser med sexisme eller seksuel chikane på din arbejdsplads.  

7. Hvad handler spørgeskemaet om?

I spørgeskemaet spørges der ind til om man selv har oplevet eller været vidne til forskellige situationer med sexistisk kultur og adfærd. Og om man selv har medvirket til en sexistisk kultur eller adfærd.

8. Hvilke spørgsmål skal jeg svare på?

Spørgeskemaet indeholder følgende 11 spørgsmål: 

 

Hvor mange gange har du på din nuværende arbejdsplads, i løbet af de seneste 12 måneder været udsat for: 

 

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil?  

2. Uønskede seksuelle kommentarer om dig eller andre, i en større gruppe/forsamling? 

3. Uønskede e-mails eller beskeder på sociale medier med seksuelt indhold?  

4. Uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner, f.eks. klap, kys eller omfavnelse? 

5. At nogen har vist dig uønskede pornografiske billeder eller andre materialer med seksuelt indhold? 

6. At nogen har fortalt historier med seksuelt indhold, som var uønskede eller ubehagelige for dig?  

7. At nogen har talt nedsættende om køn eller seksuel orientering på en måde, som var uønsket eller ubehageligt for dig?  

8. At nogen har nedgjort dig på grund af dit køn eller din seksuelle orientering?  

9. At nogen har bedt om seksuelle tjenester til gengæld for, at du fik en belønning (f.eks. lønforhøjelse eller forfremmelse)?  

 

Der kan vælges én svarmulighed til hver af spørgsmålene 1-9; Aldrig, én gang, 2-5 gange, mere end 5 gange. 

 

På de spørgsmål hvor der svares ”én gang, 2-5 gange, mere end 5 gange”, vil der yderligere blive spurgt til følgende fire forhold:  

 

A) Fra hvem? 

_Kolleger 

_En leder 

_Underordnede 

_Borgere/Brugere/Pårørende  

_Eksterne samarbejdspartnere/politikere 

_Ønsker ikke at uddybe 

 

B) Har du fortalt en leder, en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladsen om problemet? Ja/nej 

 

C) Er der gjort en indsats for, at der tages hånd om det på arbejdspladsen? Ja/nej  

 

D) Finder det stadig sted? Ja/nej 

 

10. Har du inden for de seneste 12 måneder selv opført dig på en måde, hvor du efterfølgende har tænkt, at det kunne blive opfattet som uønsket seksuel opmærksomhed hos modparten? 

_Ja, og det blev påtalt 

_Ja, jeg kan godt komme i tanke om én episode, der kan opfattes sådan 

_Ja, jeg kan godt komme i tanke om flere episoder, der kan opfattes sådan 

_Nej 

_Ved ikke 

 

11. Ved du, hvem du kan henvende dig til på din arbejdsplads, hvis du udsættes for eller overværer uønsket seksuel opmærksomhed eller seksuelt krænkende handlinger? Ja/nej.  

 

Spørgerammen blev godkendt af det Centrale Samarbejdsorgan (CSO) den 11. marts 2021. 

9. Hvor lang tid tager det at besvare spørgeskemaet?

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, men tag dig den tid, du har brug for. 

Du må gerne udfylde skemaet i din arbejdstid. 

10. Er min besvarelse anonym?

Ja. Dine oplysninger bliver anonymiseret, så de ikke kan føres tilbage til dig personligt. Rambøll, der gennemfører den tekniske del af undersøgelsen, kender din identitet, fordi de har brug for det i arbejdet med at administrere undersøgelsen, eksempelvis for at undgå dobbeltbesvarelser og udsende rykkere. Københavns Kommune kan få tilbageleveret resultaterne, men kun i anonym form. Din arbejdsgiver får derfor ikke oplysninger, der kan identificere, hvad du har svaret.  

Vi er i denne undersøgelse ekstra opmærksomme på anonymiteten. Derfor skal der være mindst 25 besvarelser for, at der kan udarbejdes en rapport for en enhed. Hvis ikke der er minimum 25 besvarelser, vil besvarelserne indgå i en rapport på et højere niveau i din organisation. 

Alle former for statistiske analyser om køn, alder, etc. er altid baseret på et større antal besvarelser, og vil ikke kunne spores tilbage til enkelte medarbejderes eller mindre enheders besvarelser. 

Ingen ledere kan få adgang til viden om, hvilke medarbejdere der har svaret, eller se, hvad enkelte medarbejdere har svaret. 

11. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har fået et spørgeskema?

Alle ansatte, som har haft mindst én lønudbetaling siden 9. december 2021, skal have mulighed for at deltage i undersøgelsen.   

Opfylder du betingelserne, men har du alligevel ikke modtaget et skema, skal du kontakte din nærmeste leder. Din leder vil så tage fat i Rambøll på e-mail: surveysupport@ramboll.com eller på tlf. 6915 8076. Alternativt kan din forvaltnings kontaktperson hjælpe med at fremsende et spørgeskema.

 

Du må ikke kopiere din kollegas link til spørgeskemaet, da links er personlige. 

12. Hvornår er resultaterne klar?

Den 11. maj 2022 får din leder eller din leders leder adgang til en rapport med resultaterne af arbejdspladsens besvarelser. Dog kun, hvis der er minimum 25 besvarelser.  

13. Hvordan afrapporteres undersøgelsens resultater?

Når undersøgelsen er slut, vil arbejdspladsen modtage en rapport med resultaterne af medarbejdernes besvarelser. Dog kun, hvis der er minimum 25 besvarelser. Typisk vil der blive rapporteret for meget større enheder, centre eller hele institutioner. Din leder eller din leders leder har ansvaret for at videredistribuere rapporten til enhedens medarbejdere. 

Rapporten er et godt udgangspunkt for en dialog i MED, ledelsesgruppen og med alle ansatte på arbejdspladsen om, hvordan I sammen kan forebygge og håndtere en sexistisk kultur og seksuelt krænkende adfærd.

14. Hvilke rapporter bliver der udarbejdet i min forvaltning?

Der kan udarbejdes en rapport, hvis der minimum er 25 besvarelser. Desuden har de enkelte forvaltninger besluttet, hvilket ledelsesniveau, der skal være det laveste afrapporteringsniveau.  

15. Hvornår er sidste frist for at besvare undersøgelsen?

Sidste frist for at besvare undersøgelsen er onsdag den 30. marts 2022.  

16. Hvordan bliver der fulgt op på resultaterne?

Resultaterne er tilgængelige fra den 11. maj 2022.  

Undersøgelsens resultater peger fremad i forhold til, om der er en særlig uhensigtsmæssig kultur eller uhensigtsmæssige mønstre i samarbejdet på arbejdspladsen, som skal håndteres.    

Det bliver besluttet i din forvaltning og med inddragelse af MED-organisationen, hvordan der skal følges op. 

Undersøgelsens resultater skal bruges til drøftelser, fx af karakteren af den sexisme og seksuelle chikane der finder sted, og af hvor grænserne går. Sexisme og seksuel chikane er ikke acceptabel adfærd på arbejdspladsen, og alle har et ansvar for at gøre opmærksom på, hvis det sker, og generelt medvirke til en ordentlig og professionel omgangstone på arbejdspladsen. Du kan også læse mere om kommunens politik ift. krænkende adfærd her på medarbejder.kk.dk.

Undersøgelsens resultater er anonyme, og det vil derfor ikke være muligt at udpege og følge op på konkrete tilfælde af krænkende adfærd. Der opfordres derfor til, at enhver der oplever en sexistisk kultur eller seksuel chikane henvender sig til leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant og får støtte og hjælp til at håndtere det, som vedkommende oplever.   

Ønsker man at være anonym kan man søge rådgivning, støtte og guidning i Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme. Enheden er forankret i Arbejdsmiljø København.

Desuden kan du henvende dig til Whistleblowerordningen i Københavns Kommune, hvis du ønsker fuld anonymitet og beskyttelse efter reglerne i lov om beskyttelse af whistleblowere. 

17. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har oplevet eller været udsat for seksuel chikane i forbindelse med mit arbejde i Københavns Ko

Hvis du oplever eller er vidne til seksuel chikane eller andre former for krænkende adfærd i forbindelse med dit arbejde, skal du kontakte din nærmeste leder, en anden leder i organisationen, en arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant for at få hjælp.  

Ønsker du at være anonym, kan du søge hjælp i Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme. Enhedens rådgivere kan guide og rådgive dig om, hvilken hjælp og støtte du kan få. Vi hjælper både i enkeltsager og i situationer omkring generel kultur på arbejdspladsen. Enheden er forankret i Arbejdsmiljø København. 

Desuden kan du henvende dig til Whistleblowerordningen i Københavns Kommune, hvis du ønsker fuld anonymitet og beskyttelse efter reglerne i lov om beskyttelse af whistleblowere.

Det er ikke dit ansvar, at du bliver udsat for seksuel chikane på arbejdspladsen, og det er derfor vigtigt at tale med nogen om det.  

Du kan også læse mere om kommunens politik ift. krænkende adfærd på medarbejder.kk.dk her.

18. Hvad er sexisme og seksuel chikane?

Sexisme er forskelsbehandling på baggrund af køn dvs. eksempelvis kønsundertrykkende eller kønsdiskriminerende adfærd.  

Seksuel chikane er krænkende adfærd af seksuel karakter og uønsket seksuel opmærksomhed. Seksuel chikane er karakteriseret ved at fortsætte ud over det punkt, hvor den krænkede synes, det er acceptabelt.  

Det har ingen betydning, om den krænkende adfærd er udtryk for ubetænksomhed fra krænkerens side. Det er oplevelsen af at blive krænket, der er vigtig.

19. Kan vi som arbejdsplads få hjælp til at følge op på resultater af undersøgelsen om sexistisk kultur og adfærd?

I kan kontakte Arbejdsmiljø København, som er Københavns Kommunes interne rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. Arbejdsmiljø København kan yde rådgivning og konsulenthjælp i forhold til at håndtere og forebygge seksuel chikane og en sexistisk kultur på arbejdspladsen. Læs mere om hvordan I kan få rådgivning hos Arbejdsmiljø København her.

I kan også kontakte Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme, som er forankret i Arbejdsmiljø København. Den anonyme enhed er et supplement til jeres lokale arbejde med håndtering og forebyggelse af seksuel chikane og sexisme på arbejdspladsen. Er du leder, AMR eller TR, kan du kontakte os for få hjælp til at forebygge og håndtere seksuel chikane eller sexisme på din arbejdsplads. 

På enhedens hjemmeside kan I finde viden om god håndtering og forebyggende initiativer, samt hvordan man kan følge op på resultaterne af undersøgelsen. Klik på linket her til Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme.

Hvis du som ansat i Københavns Kommune har oplevet eller været vidne til seksuel chikane eller sexisme på din arbejdsplads, kan du henvende dig anonymt til enheden. Enhedens rådgivere kan guide og rådgive dig om, hvilken hjælp og støtte du kan få. De hjælper både i enkeltsager og i situationer omkring generel kultur på arbejdspladsen. 

Desuden kan du henvende dig til Whistleblowerordningen i Københavns Kommune, hvis du ønsker fuld anonymitet og beskyttelse efter reglerne i lov om beskyttelse af whistleblowere.